Regulamin

Obowiązuje od 02.04.2020

1 Informacje ogólne

1. Sklep internetowy Sklep.Tempish.pl, działający pod adresem sklep.tempish.pl prowadzony jest przez: 

Tempish Polska Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 189
41-710 Ruda Śląska

Numer KRS: 0000265699 (Krajowy Rejestr Sądowy)
NIP: 6412387193
REGON: 24044487000000

Kapitał zakładowy: 50 000 (opłacony w całości)

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Stronami transakcji są: Klient (użytkownik pełnoletni, posiadający zdolność do czynności prawnych) i Sprzedający (Tempish Polska Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 189 41-710 Ruda Śląska NIP: 641-238-71-93).

3. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty oferowane w sklepie sklep.tempish.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

2 Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Podstawą do zawarcia transakcji w naszym sklepie jest zamówienie.

2. Zamówienia można składać ze strony internetowej przez 24 godziny na dobę.

3. Natychmiast po złożeniu zamówienia przez stronę internetową sklep.tempish.pl Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.

4. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

5. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

7. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT.

8. Łączny czas przygotowania zamówienia do wysyłki nie powinien przekroczyć 48 godzin, w zależności od czasu złożenia zamówienia. Istnieją jednak pozycje, których dostępność w danym momencie jest ograniczona. W każdym przypadku okres realizacji zamówienia nie może przekroczyć czternastu dni.

9. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.

10. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:

a) Sposoby i czas dostawy w Polsce:

Firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 1 dzień roboczy

11. Jeżeli przesyłka nie dotrze do Klienta pomimo przyjęcia zamówienia i potwierdzenia go, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny najpóźniej po 48 godzinach od spodziewanego terminu dostawy.

12. Sklep sklep.tempish.pl nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu. Wówczas, kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę. W przeciwnym wypadku, umowę uważa się za nieważną, a środki pieniężne podlegające zwrotowi, pomniejsza się o koszty wysyłki.

13. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu, jeżeli Klient stworzył konto.

3. Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Ceną wiążącą jest cena uzyskana podczas sprzedaży.

3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach ważne informacje Koszty dostawy.

4. Formy płatności i nadpłaty

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

- przelew bankowy na konto: nr konta: 

- przelew elektroniczny, lub karta kredytowa,

- płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Firmy Kurierskiej,

2. Sklep sklep.tempish.pl zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia z płatnością: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który nie odebrał poprzedniego zamówienia płaconego przy odbiorze, dostarczanych przez pocztę, firmę kurierską. Klient może zawsze korzystać z następujących form zapłaty: przelew elektroniczny, bankowy, kartą kredytową. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu zamówienia z formą dokonania zapłaty przez przelew elektroniczny, bankowy karta kredytowa lub PayPal.

5. Reklamacje

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. Sklep internetowy sklep.tempish.pl jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym. Zgodnie z ogólną zasadą sprzedawca odpowiada względem konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w Kodeksie Cywilny w Dziale zatytułowanym Rękojmia za wady od Art. 556 do Art. 576 Kodeksu Cywilnego.

3. Po otrzymaniu przesyłki, jeżeli się da, należy rozpakować ją w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół podpisany przez Klienta i doręczyciela.

4. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. 

5. Po przyjęciu reklamacji, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe, Klientowi zwrócona zostanie równowartość towaru wraz z kosztami przesyłki biorąc pod uwagę cenę towaru za jaką został sprzedany.

6. Jeżeli zdarzy się że Kurier nie dostarczył przesyłki to po 14 dniach od daty wysłania sklep.tempish.pl reklamuje przesyłkę a do Klienta wysyłamy natychmiast ponownie zamówiony towar. Klient nie musi czekać na rozpatrzenie przez Kuriera reklamacji. Termin dostarczenia przesyłki nie może przekroczyć 30 dni, w takim przypadku konsument ma prawo odstąpić od umowy.

6. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru produktów, na adres Centrum logistyczne Tempish– Ruda Śląska, ul. Wyzwolenia 189, 41-710 Ruda Śląska. Oświadczenie może również zostać wysłane drogą elektroniczna na adres: wysylka@tempish.pl.

2. Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia produkty w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydzieści) dni. Na adres Centrum logistyczne Tempish – Ruda Śląska, ul. Wyzwolenia 189, 41-710 Ruda Śląska

4. Zwrotu płatności Sklep sklep.tempish.pl dokonuje z wykorzystaniem takiej formy płatności, jaka została wskazana przez konsumenta. 

5. Klient pokrywa wyłącznie koszty przesyłki zwracanych produktów.

7. Wymiana towaru

1. W przypadku stwierdzenia, że zakupiony towar jest nieodpowiedniego rozmiaru należy o tym powiadomić sprzedającego, a następnie odesłać towar. Automatycznie po otrzymaniu zwróconego towaru sprzedawca odeśle zwrotnie odpowiedni dla kupującego rozmiar. Całość transakcji wymiany odbywa się na koszt kupującego.

8.  Szczególne uprawnienia konsumentów

1. Konsument, może odstąpić od zawartej ze Sklepem umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu zamówionego przez niego Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

-dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

-dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy

Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Niezależnie od przedstawionego wzoru Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób jednakże zalecamy jednak ze względu na możliwość wykazania złożenia takiego oświadczenia na posłużenie się co najmniej oświadczeniem pisemnym według wzoru lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

3. Postanowień ust. 1 nie stosuje się w wypadkach poniżej wymienionych, zgodnie z obwiązującymi regulacjami praw konsumentów prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Sprzedawca wskazuje, iż odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5563 kc. Zgodnie z poniższym wskazaniem definicji poszczególnych wad oraz odpowiedzialności względem Konsumenta.

    a) Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 

                        1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

                        2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

                        3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy  zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

                        4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

            b)Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i           uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy. 

            c) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi  własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna). 

6. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.  Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży. 

            a) Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny           albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych     niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.          Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana            przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 

            b)Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać            wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady,      chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze     sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

            c) Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w  jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

            d) Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Nowa ustawa o prawach konsumenta przewiduje jednak kilka sytuacji, kiedy konsument będzie obowiązany ponieść koszty w związku z odstąpieniem od umowy. Poniżej wskazujemy możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:   

 1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy), chyba że Sprzedawca w odrębnej wiadomości skierowanej do Konsumenta zgodzi się je ponieść.
 3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość dostępne jest link do pliku do pobrania)

9 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w  siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

b) Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej  z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem  a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

9. Ochrona danych osobowych

1.      Sprzedający oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).

2.      Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

3.      Kupujący w toku procedury zamówienia Towarów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.

4.      Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu: a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, b. rozliczenia płatności za zamówione produkty, c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia, d. oraz o ile Użytkownik wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Użytkownika (cel marketingowy/newsletter).

5.      Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są: a. przez okres niezbędny do realizacji sprzedaży, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń oraz w związku z przepisami bezwzględnie obowiązującymi wymagającymi od Administratora przetwarzanie danych po zrealizowanej transakcji; b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6.      W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby. W razie przesłania żądania drogą mailową Administrator może weryfikować prawdziwość zapytania.

7.      Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.

8.      Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych. Dodatkowo, szczegółowe dane z zakresu przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zawarte są w Polityce Ochrony Danych Osobowych dostępnej tutaj:

LINK DO POLITYKI PRYWATNOSCI

10. Postanowienia końcowe

1. Korzystanie ze sklepu sklep.tempish.pl jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).

4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego sklep.tempish.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24-05-2018.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklep.tempish.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

W przypadku jakichkolwiek niejasności bądź wątpliwości, prosimy o kontakt.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl